Τι είναι τα απαράδοτα;

Απαράδοτα email θεωρούνται όλα τα email που για οποιονδήποτε λόγο δεν παραδόθηκαν στον παραλήπτη. Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα soft bounces και τα hard bounces και η διαφοροποίηση τους έχει να κάνει με την λόγο-αιτία που δεν παραδόθηκαν στον τελικό χρήστη. Ο λόγος που δεν παραδόθηκε το email το γνωρίζετε από τα στατιστικά της καμπάνιας, αφού αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι μη παράδοσης του email.